νυ γα "eg a "T^

des

' "228011 a δ, » - f - D ) , ] ) τ ^ ; E Lr x ^ ᾿ | ^ 2^" ^ | . C. MIN ^ (xui, ἵν" ^ * j ] "n Pu PHTUY ^n PVPPPPMY n κι. ! —)rrptvroamrmscrtrrtrv cs ΓΕ TPOEECHEC TUE PER TET "OC ong een ον εἰν Y.

T.

tiet

- "2*9 ἦν... 9 "J .

1 A pu | e F : , P 1 -—-— ΓὙ d .-— [9 ! dnd J *3 "3 Mus ᾿ ρ΄ I19-—2 Dee 4 od 1 nent 1 Ap * y di - - X

i : - » »z^ " . i i . a | P " ES » 4. Εν" WE £m "uL X »Ὗ

y

fom m.

T *

- (ime p erm mme m

Net ed

vex 5 - * zu ^ E

* ^

“τ ppm

ree 5. pe NT £ of

"eq e I ^ ibid , - T4 - -

u ^" ; προ. : uale J 2 πῶμα, C3 Cor 7 - RES E ἤν ; » MA YS [ | μη: AS - DP Umm mer P αν τ AL ΗΖ n 46 : bue m PAPELES TII 122 di S4 idit "ari d aeo ΠΝ κε ΡΝ Get 062 d . 4 MET £t At hs » gi ἊΣ pl4S b ao; & Plor A e A Ui ir -

27^ LE

19475 j i B ᾿ ᾿ * LI Ν tj * ? τ ϑδὶ * H X ^ " L Teu - id N , ' " ΕἾ i ν τ ΓΔ " E 1 ! a^ ^ J - 1 4 » P - . 4a d ? / » ^ "e - * t | m M ' Ψ e av s , ᾿ " i ' * - ba ^ s | Ps ^ , A i , , 4 1 2 á ] ! E i 3 T. P al Ji * 4^ ww 7 . Á. 0 J d ^. Σ - : Γ Y L 7 οι: V : ν | B i D . - 2 , L] ΄ " M 7 . 4 y , » Ν᾿ , * e

Lo * ζ ἀήτας ( p í 2

κἀς» Met Id

ἐν .

7 » e } ΩΝ

^ ,

4

a ΔΨ. à

To NP, OE Ἄν:

MEGILL UNIVERSIT/ LIBRARY

-- , , " à » * owu--—— - - - - $ - ^d x το. ——— —- - ΞΟ ΣΙ ας 05. ει ^ , a | ^ ee J i Adia^ t | ψἶπ'-“-π’-- : -— ae

MACHVMETIS SARACENORVM PRINCIPIS EIVSQVE SVC CESSORVM VITAE, ÁC DOCTRINA; IPSEQVE

ALCORAN:»

-—

alijgg CH RIS T Oaduerfantes populi reeutur. quae anteannos C CCC, uir multis nominibus , [íuí quoq: Dernardí teftímonio, clariffimus, D. Petrusabbas Cluníacenfis per uiros eruditos ,ad fidei Chriftianze acfanctze matris Ecclefie propugnationem,ex Arabíca lineuaín Latínam transferri curauit,

FHis adiundle fut CONF T.4TIONES muto rum, quidem probatifsimorum autborum, Arabum, Grecorum , c Latinorum una cum doclifsimiuiri P F1 I LITPS?PI.ME- D M UNCGFIIT-IITO UNIS premonitione. Qu uibus uclutin[Iru

cifsima fidei C'atbolice propugnatorum acie peruer Ja dog mata cg tota | fu perf[titio IMacbumetica pro 4 gantur .

Adiíuncia funt etíam, T'urcarum,quinon tam fectatores IMachumetíce ποία» níz,quam uíndices X propugnatores , nomínístQp Chriftiani acerrímos hoftes aliquot iam feculís praeítíterunt , res gefiae maximé memo. rabilesiaa D ccc c annísad noflra

uíg; tempora;

F1 ἐς omnia fn unum uolumten vedacLa fimt,opeva cy. [ludio'TT FI EO DO R.T BIBLI IN D RI, Ecclefie I igurine miniflri, qui collatis etiam exemplaribus Latinis cy Arab.

C4 corani textum emendauttz, cy ytayginib.abbo[uit «| L4 nnotariones ; quibus doc£rine 1M ach

, muetice abfürditas,contradicliones ovigrnes errorum , diuine feriptuve depyauationes , atq: alia

. dd Qenus indicantur. Oque quide im lucent edidit ad gloriam JDonm 1 ESPG.IE RJ.

G T Lermuliplicen Ecclefie utilitatem,aduev[us S atanamprincipem tenebrarum, eris di τι ciuoi «d ntichriftum:quem oportet nanifeflavi cy confici [pivitu oris C F1 RI: S I I Seruatoris noftri, i

(: » (- C i

Cum Cefarece MaiefL. gratia {δ᾽ priuile^

gio ad quinquennium.

Quo uelut authentico legum diuinarum codíce Aeareni & Turca,

CATÁLOGVS EÓóRVM QVAE toc primo Tono cotitinentur. »urLIPPrMelanchthohis ad Alcoranilectorém Pracmonitio. E A pología pro edítíone alcoraní , ad Reuerendifsimos patres ac dominos Ep£ Ícopos & doctores Ecdefíarum c H R 1 5T r,/'T'heodoro Biblíandro authore. Epiftola D.Petrí abbatís Cluniacenfís ad D. Bernhardum Clarauallís abbat; detraflatíone Alcoraní,fiue Baracenorum legís,ex Arabico ín Latínum. Summoula quaedam breuis contra hzrefes & fectam díabolícee fraudís Saracee norum, (iue Ifmahelítarum. Prafatío Roberti R etenenfis Angliad D.Petrum abbatem Cluníacenfem, de alcoraní ueríione. ; | Codex authentícus doctrínz Machumetícze,ex Arabico uerfus per eundem Robertum R.etenenfem,& Hermantium Dalmatam.

Dodirína Machumetís fummatím comprehenifa,quzapud Saracenos magna

authotritatís eft,ab eodem Hermanno ex Arabícotrantlata.

De generatioe Mahumet,& nutritura eíus,code Hermano Dalmata interprete Chronica mendofa δί ridiculofa Saracenorum, de uíta Mahumetís & fucceffo^ rum eíus,codem interprete. ; Annotationes erudíti cuiufdam & recentíorís fcriptorís , quz ín alcorani ma» nu(crípti marginibus adíectz fuerant, unà cum aliquot capítum argumer

τίς & cenfurís,item uaria diuerforum exemplaríum lectione.

CHRISTIANO LECTORI THEODORVS Biíblíander 9.

Piphanius ille Cyprius epifcopus, quem díuus ETievonymus . Cy aljj patves ecclefiaftici tam

topere bredicant nomine fanclitatis eximie, C7 evuditionis, in broocm.o. librorum de bevefr»

Bus italde probat [cribtorum diligétiam, qui befliavum cy ferpentum fovmas Cy naturas, plaxtarumás , uim pariter noxiam (δ᾽ falutavem literis prodiderunt : ut qui generi buniano maximum benefici um contulerint . S iquidem bomines indicata uenena ve cus cauere po[Junt, C [i qui iam infe dh funt uel afflatu, uel morfusuel denig; afbeclu noxiavum besliavum. [anat po JfTunt,rmdicatis vendi) ssqute Bus uenenum acceptum expellitur. Eos uiros preclavos Epiphanius nosler fe imitatum e[se dicit;

, pexfcvibendo falfas c peflifevas obiniones ,tuvpia d facla bere fum,que d condito mundo ad [ua πᾳ; tempora extiterunt. Qua quidem unica atio C exemplum docüffrmi pavitev Cy fandliffimi epifco" piabunde defenderent. , uel botius commendavent. equis nidicibus boc. uclimen » quo monvtifeva uenena draconis ifliusmagni cy rubentis [anguine bumauo ,que per AV achumetem infudit 2:1 feris mortalibus , fide optima indicantur : fimul d. prebentur alexiphavmaca quee uenesum repellat, aut leis bre [entem opem févant,cooperante gratia Domini Dei, qui uulz omnes [aluos füevis cy ad cogtitiotiem ueritatis ῥεγμεπῖγε. V/ evum quia uaria fünt bommum iudicia , cy alium altud smouet, ut alterius confilium aut factum probet wa] improbet, "Apologia pleniori tum yeuevendi[s. dominis C patvibusepifcoprs atq; doclovibus , tum pij s omnibus buius ditionis vationes veddidi, bavatus etiam uberius ἀξ; prolixius fatisface re [1 quis ame poflule£ . Quanquam Chrisliane lecfor non dubito, quia diligenter "Apologia noslva perlecla, non obfcuréfrs.mtellecfurus, me nulla brauitete animi ad boc opusaddudfum, fcd vationes maximas [ecutum efe: IN imirum ut [atanec C axtichrifH aflus 4:4 fraudes deteclee melius cauevt boffint,animid, C brislianorum cófirmentur in fide Cia tbolica, exe

citentur ad gnauitey inuigiládum faluti fue boc noui[J.cy periculiffimo tempore. ur bomines Chri

flo conficvati certatim incumbant adoppugnandum antichrislit,idá legitime, füasd ficultates con»

ferant omnes ad ovnandam cy amplificandam C hrifHi ecclefiam , cui nos totos debemus. Denique füntma ope decovetur nomen L efu Chrifli domini dei cy feruatovis nostri.qui babet. nomen [cviptum in ucslimento cy femore [uo F-ex vegum Qy dominus dominatium : qui pevcutiet terram uivga oTis fui, co fbivitulabiorum Jüovum intevficiet impium. cAcEImen. T7 aleamice. ledlor, Ex "T iguro xxe die Lanuavij. dno falutis nosbva veparata MDAXLIII. |

Ld

PHILIPPI MELANCHTHO:-

NIS PRAEMONITIO ad Lectorem.

ge: NITIOadmonédus eft lector Chriftianus, We vz Wu contra Mahomceti furores , premunitionem F7 X | hanc píam & falutarem tenendi effe .Ecclefia

j| Chrifti profiteturdoctrínam tradítam per pri || mos patres;prophetas,filiti Dei & apoftolos. sb Haec & príma εἴ, ἃς confentíens,& confirma A I ta refüfcitatione mortuorü , & alijs ínufitatís 5| euentibus;quos imitari diabolíca potentía

r—

| poteft. Aenofcimus igitur Bcdefiz: doctrínam efTe à D'eo aeterno có«

ditore omníum rerum tradítam , & fine hocucrbo nullas relioiones xecipiendas effe, Porro Mlahometus palàm fatetur, fe propherarum

& apoftolorum fcripta abijcere, ac prorfus eienere aliud doctrínze

genus. Quare hze recentes fabulae Vahomcetí nihilo plus mouere aut turbare Chríftianos pofTunt , quàm ueteres furores Aegyptij,quibo ucs,fcles,ferpen tes,tancgnumína colebant,& ab εἰς auxilii petebant, Has fuperf(titiones níhil dubitr e(t; fuifTe multo recentiores, quàm uocem díuinam tradítàNohz & cíus filis . Semperígitur nobís ,quí Ícímushocuerbum per prophetas , Chriftum , & apoftolos traditi, ,uereprímum & diuinum efle, tenenda e(t regula , Nullas relioíones finchocuerbo recípiédas ες, ^ Jtabominamur Aegyptías füper- (titíones, Corybantum tympana;aut baccharum ululatus: fic Mlaho metídcliríaabomínanda funt, «quía paríter funt extra prophetarum & apoftolorum uerbum acdoctrínam. INam Ecdefia uera Dei ex- tructa eft fuper uerbum prophetarum & apoftolorum : nec ullus

: ufquám Deí populus cogítandus eft, quí non amplectítur necaudit prophetarum & apo(tolorum fcrípta. Hacfententía,quz eftuerifsíima & certifsima, prímum praemuní. :

endífuntanimicontrafurores VMahometi.D'eínde eruditus confer-

t e , , ἣν ' ^te doctrinarugenerapoteft. | Quidaliuddicit Mahometus,quàm "quod ethnicz relíoíones tradebanteNihiladfirmat deremifsione pec

e

: catorum, euomítblafphemíasín filium Dei,nó docet quid fit pecca

«tum,non monítrat caufas humanarum calamítatam,nihil poteft di ceredeuera ínuocatíone ín fide: deniqieam doctrínam quz propría eft Euangelij,totam abíjcít.Ideo facilepoteftíntellioi& puenareVIa 'hometum cum príma doctrina tradíta per prophetas & apoftolos, '& tantum partículam docirinz rationis humanae de ges feu " I "Us 2 ᾿

το ἔν ἜΒΕ

LIT IIESMS

AD LECTOREM ribus retínere , in qua ipía tamen multa infunt foeda, & ad barba; ras illas nationes coniungendas accommodata, inter quas primum exaríit hocincendíum. V INomínatim profitetur fe hoftem cfle íjs populis qui inuocant f lium Deí,& amplectuntur prophetarum & apoftolorum Ícrípta:&C híspopulishancípfam ob caufam folam íubet inferri bella. Coftituít igitur acternumlatrocintum,& parrícidía.. D'eínde coníugium pror " fusabolet.nam IVlahometus concedit duci ,& abijci,&c abíectasreuo . caríín thalamum, quot quif: uultpriuato arbítrío. Hzeclon oe diísi- dentetíam à Moifc, quí non conceditpríuato arbitrio abi]jcfuxorem, necreuocarí eam cum qua factum eft díuortíu . Quid quód nefarías . libidines concedít,propter quas Deus non tantum quing urbes, fed etíam fzepetotas gentes deleuít.

Eftígitur Mahometi fecta cofufio quaedam ex blafphemijs, latro- cinijs,& flagitiofis libidinibus conflata.H funt manífe(tae notae día bolí,qua deterrerehomines debét,etíamfi propter regni potentiam, uictorías, & fücceffüum magnitudinem leuía ingenía minus abhor- rent à tanta impíetate.Sed Chri(tíanos fcire oportet; Ecclefiàin hac

. fubíectam effe cruci, & fxpeimperíafuifIepenesímpiasgentes.

Tertío & hocutile eft pijs,querere ex ipfis prophetís & apoftolis te(tímonia. Prediícunt poft Euangelij propagationem Mahomceti errores,cosdqg damnát.INihil dubíto, Danielem concíonari deregno Mahometíco,cum de paruulo cornu uatícínatur : quod ínquit bellu inferre fanctís,& pracualere εἰς, δ. loqui fermones contra excelíum.

Nonfruftra hzc premon(trauit Deus ante Mahometumannís

amplius mille.acde Mahometo αἰεί, πᾶς liquet, quía poft Komani [mperij ínclinatíonem ín Oriente, primum extulit caput Vlahomceti factío,príma fubitis fuccefsibus regnum peperit, quod caeteris poten

. tíaantecelluít, Concíonaturautem Daniel deregno,quod collabente Mlonarchía ín oríente oraffaturü erat, & quidem nouas blafphemias contra Deumarmis propagatur, Videsigitur pielector,carauo ce Deí damnatos effe Vlahometierrores acregnum. |

Etfi autem liber Mahometí adeó refertus eft prodiígiofis fabulis,

utfanífaciledeprehendant autorem díabolum,qui talibus fannís de- ridet Deum & homínes , tamen hzeclectorem praemonui , ut fi quíd fortaísis alicubi minus fcurrilíter dici uidetur,tamen fcíamus totum

hocpoémanihilo plus adnospertínere,quàm Aegyptiorum porten ta qui feles & ferpentes inuocabant. |

Illud poftremo cogitandum efl,quanta fit ira Dei ,quí propterím- pietatem hominum finit graffari hanc teterrímam peítem , & uere

| fubijcit

ἂν

PRAEMONITIO. fubijcítorbem terrarum regi pefsimo. Hanciram píj deplorent,& fua

peenitentía & precibus lenire ftudeant. Ecclefia iam multis fcculís -partím Mahomceticapefte,partím idololatria pontificis Romani ua-

ftata & attenuata eft. quae ne penítus extíneueretur , accendit D'eus

iterum Euangelii luce,utaliquiliberéturab zeternaira. Sed erít círca

*mudifinem,qui inftat,exigua Ecclefia, Ideo oremus D'eum,ut poten tiam diaboli eraffantís in ímpijs imperijs compefcat, & finem bla:

Íphemiaru,idololatríae, & aliorum malorufacíat, & nomen Íuum 9lorificet, acliberet Ecclefiam fuam ab omnibus malís, . Amen,

« 5

AD REVERENDISSIMOS PATRES

AC DOMINOS EPISCOPOS ET DOCTORES ecdefíiaum c H R 1 $ T 1 Apología pro edítíone Alcorani:

THEODORO BIBLIANDRO AVTHORE:

v vM docirína Machumcetis, quz nongentis circitet

annís maxímá habítatí orbís partem occupauit , at | depafta eft uelut cancer,non edatur ín publícum ipfa fola,uerüm cum acíe ualídifsíma fcríptorum,quí non Y]! tam confutant eam & refellunt, quàm íugulantatque | | confícíunt: Spero nemíní religionis Chriftíanze ftu //A1| díofo, & erudito , cordato uiro dífplícere factum. 4 J! Potíusg typographi ftudium & operam fauore pro^ Si fequenda,quínon fineímpeníis pecuníarum & labo L———————— re hoslibros ínquífíuit, SX contraxít,utín communem ufum ftudioforum uenirent,iudícaturos, quàm utulla culpa híc deprecanda fít. Sedquía tam índocti mali, quàm doct( X íntegrí homínes cenfuram fibi líte- raríam fumunt, multísqp íngens eft ftudíum omnía omníü facta carpendí X ca» lumníandí:exiftímaui huíus edítionís rationem, cuíus me fateor magna ex par^ teauthorem, effereddendam apud uos relígíonís Chríftíanze Antíftítes : quorü . precipue íntereft, fanam píetatís doctrínà conferuare, & latífsime diffundere;

noxijs autem ratione ac ordine obíiftere.

Príimog oftendam,&íi Machumetanz docirínz codex, quem Arabes uo. cant Alcoran,eíusqp fectatorü libri pluríma contíneant falfa;ímpía,blafphema, non tamen propterea non legendos efle, neg; publícatíonem eorumlibrorü la^ befactare Ecdleííam. Deínde indícabo,cognítionem doctrínz & rerit geftarum factionís Machumetícz,multiplícem utilitatem afferre Chríftíanis homínibus, pracfertím noftra tempeftate.

Nam fi níhil effetlegendum,ní(iab omni mendacio & corruptela ímpíetatis

, remoti, X díuínz fcripturz per omnía quadrans,pefsíme faceret homínes Chrí Ítíaní, quí gentilíá philofophorü & poetarum líbros totíes tranffcríbunt, & ín príuatis atcp publicís Ecclefíarü bíblíothecís reponunt, eosqp ftudiofe legunt,et puerís in fcholis ínterpretantur : quí certenon mínoré contínent, docentQy ἐπὶ» pietatem , fi quís íllís magiftrís utí uelít, quàm Alcoran Machumetícus. INam

* uel Deum prorfus negant,qué natura ipfa cunctís homíníbus effe demonftrat, ucl ín ea re hafitant, uel plures deos adeoqp ínnumeros fabricantur. Et quíbus numen at diuinítatem affingunt, eífdem attríbuunt non díco probís homini bus índígna , fed ín nullo uilífsimo homuncíone ferenda ín cíuítate bene ínftí, tuta. Vtínterím taceam, quód pleríque corporum refurrectionem , anímaegg immortalítatem , & praemía bonorum, X fupplícía malorum ztterna pofthane uitam negant írrídent.Q)uz perfuafio ubí mentem homínis occupauit, tam longeab omní officío & humanítate abducit, ut nulla fera , nulla uenenatifsi. ma b eftía fzeuíor & nocentior exiftat , quàm homo homíní. Qua omnía quan. . tumuís impíus Machumet oppugnat. Vttaceam lafcíuíam quorundam poé tarum & obfcoenítatem , qua uelut dulcedíne condírí aíunt fua carmína. Vt alía multa huíus generís praeteream. Vnde quídam graues uírí non dubita runtlaíciuos poetas appellare tíbías cacodaemonís, ut quos ipfe inf; pírans, per illos conetur letífera commenta ingerere homínibus. Tertullianus quog pti»

n)

-

-

mi ordinis theologus,phílofophos uocat hzreticori patríarchas, Horum tamen líbrí chalcographía propagantur, & euoluuntur, & iuuentuti proponuntur ín (cholís íta recepto more, utfi quís reprehendat, protínus audíat couícium afiní, Vtilegantur philo fophí, & poétze, & alij Ícríptores ethnícorum, Auguftinus, Baíilius, Hieronymus, Beda,& alij fammi theologi non modó permittunt, ue. rum etíam fuadent ac hortantur: Δ non folum ad facultatem Latíní aut Gred fermonís coparandam, fed etíam ut fuperftítiones & prauz opíníones ethníco- rum cognítz alijs índícentur,quo cauere pofsínt: & utarma praeparentur aduet fum hoftes ad pugni, fíquando cum eís congrediendà fit. Adhzec, ut quac üera,& bona, & recta reperíuntur ín eorum fcríptís, ea tand íníquís pofle(Iort, bus erepia,ecdetiz uendicentur. Quum ígitur ín líbro Sarracenícz legís non plura extent falía &Címpía dogmata,quam ín ethnicorü fcríptis : quae ufu prope quotídíano teruntur manibus Chriíftíanorü,nec mínorem utílítatem eíus lectío quàm íftorü poteft afferre pío & prudentilectorí, de quo plura dicentur idoneis in locís,fpero, Doctifs.atgp relígiofifs.uirí,dominidg et patres uenerandi,uos nímé ímprobaturos effe Alcoraniedítíonem,prefertím cum tot Ícríptores εἰ ad- íundi fint,quíi omnes errores detegatacrefellant. Confído etíam,uíri pruden tes, facile uos intellecturos, eos qui nos crímínantur propterea quod edídímus, autut Alcoran ederetur opera dedimus, príuatis affectibus agítarí magís,quam

ftudío Ecclefíze,quod pratexunt.

e

Deínde,quis uel medíocrem perítíam ludaícará rerum confecutus ignotat, eos maxímo flagrare odio ín ΟΠ, & eus Ecdefiam z* quorülibri pleniísimí funtuanítate atqj mendacijs,fuperftitíone, imptjs dogmatibus, & blafphemía.

Nam trínítatís myfteríi, & c H R1S TI 1 ES V diuinitate pernegat Turcis,

uodg per morte ipfius unica uía fit ad zeterná felicitate, ut extrema infanía & blafphemía deteftan£. praeterea concepti ex fpírítu fancto, & nati ex íntegerri- ma uírgíne,uelís et equísoppugnat:omnícp genere conuícíorii Domiínü glorie, & Seruatoré totíus müdí petunt. Quü tamen Machumet Maríe uirginitate, δζ conccepíffe ex fpírítu (ancto, femel adftruat: Chríftüqg magnis laudibus eue hat, quand ut fümmáü propheta, π aute ut Dei. Nam quod ludzí armís &€ uíolentía fuperftítione fua obtrudüt alijs, necp bella gerüt atrocía cii populo Chriftíano,ín caufa eft ímbecillítas eorü. Nam quotidíanze execratíones nomi» nís Chriftíani per fynagogas, & facta quz aliquotíes deprehenduntur, fatís ar» guunt,íi den pares uoluntatí fue uíres,facturos, quod olím duce Bar chosbafe cerunt ín Chriftíanos,alíquot milíbus crudelifsíme ínterfectís. Atqui Thalmud

. eorum,quo doctrína uníuerfa Iudzorü Chriíftíanz doctríne ín plerífq; aduerfa

-

^

contínet, alijqp libri Iudaeorü ex eade lacuna mendaciorü & ímpíetatís afperfi, à Chriftianis ín cíuitatibus Chríftíanorit excuduntur, X ínter Chriftíanos díuen- duntur. Necquíftf fanííudícrj homo uituperat eorum ftudium,fed potíus lau» dat,ut benemerítos de rep. Chríftíana: quorum opera (it effectum, ut opínío^ nes, & peruería dogmata ímproborü hoftium fideí Chriftíanae exacte cognofci pofsínt. Hieronymus quog,, Paulus Burgeníis, & Nicolaus de Lg pae ín commentarfjs facra fcrípturae ludacorum deliramenta inferunt. INec defunt, qui iuftíslibrís populo Ch riftíano exponunt Iudaorum perueríam doctrínam atqj fuperítítíionem, uclut Tertullianus, Auguftinus & Chryfoftomus 1n home [ijs contra ludaeos. Non dubíto ígítur, Antiftites religionis Chriftíanae,uos om^ nesQq líuore atque alijs affectibus malís occupatos, multo magis probaturos edítíoné Alcoraní, quam ludaící Thalmud:ut ex Michumetís codíce authentí^

co, non ex pardculís híncínde decerptis, penitífsime íudicari poflit de gasta | & 4 noitrae

« 4 r £X Lt

6 *

PRO EDITIONE ALCORANI

noftra rclígionis fuperftitione, omnibusq ínftítutis eort etíam politicís.

Ad hec librí curíofarum artíum & fuperftitiofarum, ut genethlíacorü & aftro logorum díuínantíum , necnon artes chíromantíze & pyromantíze, & eíus ge» nerís alía, í|lae etíam quae commercíum alíquod habent cum malígno fpirítu: quas exercere non modo legibus díuinis,uerum etíam Ca(arum & pontíficum uetítum eft:per chalcógraphíam díuulgate extant, acleguntur, Díuus quoque Auguftinus ín librís De doctrína Chriftíana, míníme pernicíofum aut ínutile cenfet, euoluere libros curíofarum & fuperftítiofarum artium, fed eo qui futu rus fitbonus theologus plane dígnum. Aliquot etià theologíiz doctores, SC ín^ quifitores haereticae prauitatís,ludifícatíones Batanze, atq? malefícarum actiones ímpías & turpes, quantum perueftígatíone acrí cognofcere potuerunt; confcri^ ptas ínuulgatunt, approbantíbus íllud epífcopís . Quorum omnium líbría ty» pographis ímprefli diftrahuntur , & à ftudíofisleguntur, necpfine magno ἔπι», ciu. Siquídem índe cognofcí pofTIunt Satanx cogítatíones X aftus , homí^ nii; enormís peruerfitas,quií fea Deo S uerbo ipfius, EcclefizeG fancte comu níoneauertentes , maligno fpitituí manciípati funt. Quod nam ígitur perícu- lum, quam ruínam Ecclefiz molítur edítío Alcoraní * aut quomodo labefactat remp. ChriftíanamrzC)uum uirí prudentes, X relígíonis Chríftíanze uíndíces e- dendo ín publicum líbros defuperftitionibus, & maleficijs, & díabolícís operaz tionibus,atq technís uarijs,tollere perícula uoluerint, & labes atq; damna pro^ hiberea populo Domini.

Praeterea ex inftítuto eftomníumartium, non modó ποιπῆς uírtutes, X quíd recte atq; ad finem propofitum accommode fiat;uerum etíam uítía : & tam dare precepta quíd uitandum fit, quam quid agendit,adductís ínterím exemplis eo- rum etíam qui contra leges artís uel egerunt , uellocuti funt. Iddp ut eft in eram. maticís,díalectícis,rhetorícís,ethícís,ín medícína, in re mílítari obferuatum : íta intheología obferuatu maxíme neceíTaríum eít . Ecímperfecta prorfus uídetur Ícíentíae diuinae tractatio, nifi iuxta fermo fiat de íinflitutis Deí, & coómientís atqg uerfutía díaboli:de Chrífto & antíchrífto : de orthodoxís dogmatibus, & hzre- tícorum uaníflimís X prophanís opinionibus: deuera & falía religione: de uit» ' tutíbus &Cuiítijs: debonís & malís operíbus:de probís homíníbus & fiftjs Dei ítemQ de perdítis mancíprjs díabolí. Vndeiín prophetarum fermoniíbus,& ἃ» . poftolorum fcríptís , propemodum plura dícuntur aduerfum peregrinos & im. pios cultus,quam de legítímo & uero cultu Deí. Neg; modo prafentís temporís ímpíorum homínum partus edítos,hoc eft, falfas doctrínas , peruerfas relíoío^ nes & peíTimasactiones attíngunt , uerumetiam praeteríta repetunt, & de futu tís pramonent. Quemadmodum Efaías ín fermone, quí contínetur à quadra- geítmo capite ufquéad quinquagefimum caput,totàm Babyloniorum relígío^ nem,& deosfactítíos, & cultus, perfuafiones ímpías de fuís dijs, graphíce de- píngit, acpopulo luda proponítante centum annos, quám abducantur ín Ba bylonem. Símulg rationes apponit, quíbus olím confirmentur ín uera uníus Deíreligíone, & non deficíant ad Babylonícam fuperftíionem. Paulus quog pramonens de nouíflimís teporíbus,1.epift.ad T'ímoth.cap.4.aít : Spírítusau» tem manifefte dicít » quía ín nouiíísimís temporibus dí(cedent quidam fide attendentes fpírítibus errorís , & doctrínís damoníorum, ín hypocrifi loqtien. Ed oce , SE Ec s ἐερεπάσιυ, faa conícientíam ; prohiben.

| Pere, ca cibis,quos deus creauít ad percípíendum cum σταιίατ

actione fidelibus, & hís qui cognouerunt ueritatem. Et Petrus z.cpift. cap. ;.ín»

quit: quod uenient ín nouíffimis díebus illufores , iuxta proprias co ricupífcene (28

ow

TU. BIBLIANDRI APOLOGIA .

tías ambulantes, dicentes: Vbi eft promifsío,aut aduentus cíus ? Exquoenim , oec δῆ omnía ficperfeuerant ab ínítio creaturze. Seruator etíam ín.

uangelío docet, ín nouifsimis temporibus furrecturos multos pífeudoprophe tas,qui doctrínam Chriftíanam peruertant, índícantes Chriftum ín diuerfis lo^ cís,ubí mínímce reperítur:foreqp tempora plena prodítionibus,perfidía, crudelt tate, quae ínter coníuncüifsimos homínes graflentur etíam:homínesqp uícturos (ecure,dedítos crapula & ebríetatí. C)uce omnía cernímus eueni (Ie. Ettame quí talía facíunt,& tradunt, uel potíus obtrudunt alis, (olutíab omnírelígíone, &

"metu fudicij díuíní, adeo non acceperunt fuam ímpíetatem ex apo ftolorum Chrífti doctrína, ut modís omníbus quaranteos perdere, quí redarguunt eo^ rum doctrínam, & perdítam uitam per apoftolícá doctrínam. Hac quum íta fe habeant,perlecio femel & iterum Alcorano,exiftímaui rem theologíz tracta- toríbus gratam, & Ecclefie (alutarem fore, íi Machumetís doctrína & res geftae cíusqy fectatorum ederentur ín lucem hac tempeftate;qua Chriftíanz res & Ma chumetanorum Turcarum,bellís δ infeftatíonibus, δ captiuítatibus,& foede- tibusmaximé colliduntur ínter fe.Ettypographü loannem Oporínum, amicir (ingularem , hortatus (um ut excuderet, pollícens omnem meam opcra , quam & pro uírilí praeftici. INecuídeo ullam ràtíonem ídoneam, cur debeat confilium factumqg noflrum ímprobari.

.. Porroquís nefcít,quata fit utilítas híftorie, quae prudentía & facultate affert iu dicandí de omnibus uta humanze partibus t quot homínibus erudítís euecta eft ufq ad ccelü fummís laudíbuszQuis líterarü & (apíentíae cupidus nO ea dele ciat ,& hiftoríz lectioni bona uítz parte no impedite Nec eftquifip hittoríz Ícrí^ ptortam indoctus, autínfans, modo uerítatís explícadze ftudíü prae fe ferat, qui

nóoalíque fructü lectoribus afferat. Eft aute híftoríz, & quíde ecclefiaftícae pars,

'expofitío docirínz & alíarü rerü Machumetis. V t liquíde perfpící queat, quo au thore;qua occafione, quíbus ratíoníb. & genere doctrínz Arabes primü,apud. quos olím florentífs.fuerunt eccle(iae Chrifti, deíndetot populi Chriftiani abdu c&i fintab Ecclefiz catholícze comercío, & ín acerrímos holtes couerfi. De quíb.

. nonulla ín noftrori homín& fcríptis legí,quze paulo alíter & pbabílíus narrant ín Arabülibrís. Qued fiqué offendít, quod Machumetica (crípta plus malí dj bonícotínent,ís cogítetíngenij humaní prauítatem, X magiíftrí mendacíorit &

omnís mali natura. V ndefit,utomnísrerü geftarü expofitío longe plus mali d boníexhíbeat. Comemorat ne híftoría no tant extera, uerü etía ecclefiaftíca, δ

- fifaseft díuína cotungere humanís, adde quoc díuinà, tant& angelosaut fan» , ctos homines, & píetate, uerit & recti Dei cultá,& honeftas actiones, ut&p fe mel dícá,ea dütaxat quz pbanda, que ímítáda, qua tenéda funte An potius bona híftoríari parsloquít de prauts homíníb. δέ facínorofis, delurconib.ty^ rannís,latronib.fuperftítíofis,aut etia extreme ímpfjszAn crebra métío fit fu perftitioná, pphanz culturze numínís, actioni, feditíoni,bellorü immaníü,la^ trocíníorit,ueneficij,parrícidíortt, luxus, ftuprort,adultert] ,inceftus,luxuríatio^ nís nefandz, fraudi, furtorüi, peculatus, facrilegíorüi, perfidie, pdiítíonaz Qui hec no leoi uclítín populoChríftíano,ei]cíat exttalímína ecclefie híftoría uníuerfam ethnícorti & ecclefiaftícá oportet, oportet ut deleat magná part facra fancti híftoríze;ut deí uerbo uim ínferat, ut díuinze fapietiae cofilía reprehedat dànetcp.

Síquide Deus fapíentifs. beneuolentifsímus & fanctífs. quí no uult iniquitate,

cuius uolütas eft fanctífícatio noftra , tale narratione fuo populo tradidít,eamqg

[εσί & cognofcí uult,no ut íníufta,turpía, ímmoderata,ímpía díícant et patren^

cur, (cd uthomínes premonít caueant,abhorreant,deteftentur, Quare pss 2t | E ee entug

PRO EDITIONE ALCORANI

dentur uel de Mahometícis fcrí ptis, quae hoc uolumine contínentur ,nonpro τς beíudicafle, uel affectu quopfíam príuato moucerí, qui hancSaraceníca hiíto^ ríz editionem íníque ferunt, X uítuperant. Non ficegeruntueteres íllí nunquam fatís laudati ecclefiarum prarfules, qui errores X impía dogmata, & heretícorum doctrínas,quas uelut arcanifs.myf [C^ ría conabantur apud fe occultare,haudquad; latere paísi funt. Ac cenfueruntim pi docirinz confutatíonem & íugulatíonem efTe,ucl e latebrísínlucem protra , hí,&in Chriftíani populi íudícíum adduci. Nihil enim eft infirmíus mendacío, -ubiadlucernam díuínz uerítatís cofideratur. Quem ením mediocriter doctum ín Euangelío lege Domini,ueltantillum moueant omnes Mahumetis ratío^ nes languíde δ elumbes,quibus nítitur adítruere Chríftii no eífe Deum, fi uni ^ íénfafcículum colligantur τ Deus (ínquít) unus eft. ergo pater, & filíus:effent ením plures.Sí pater & filius effent, proínde plures deí,fchifma confequeret, & factiones ín caelo: íeítur Deus non habet filium, Deus nullíus índigct;ac per fe potuítomnía creare,omnía gubernare: igitur non genuitfilium. INefas eft in Deo cogítare membra & actíonem generandi: igitur non genuit filium. Chri ftus X mater ipfius comederunt ut ceteri homínes : ígitur no eft Deus. Docuit, Adorate Deum & domínum meum:quare ipfe non eft Deus,quí Deum adora uít.Quem índj ífize fríuole argutatíones mouerentz uel quís pfor& ex díuína fcri , pturanon ftatímífolueret " Vnde Mahometíftz à dif; puta&onibus & doctrínz fuz dífcufsíone abhorrent, premoniíti etíam à fuo doctore callidifsímo:quifaci- praeuídít fuam doctrinam confiftere non pofle, fíad normam ucrítatisexíga, . tur.Celant etiam Machumetanilíbros fuos,quantü poffunt, neueníant ín ma. nus homínum díuerfz religionis. Verum nequíso pínetur me {1 fingere, ap^ onam uerba eíus αὐτί docti & religíofi, quí anno falutís μι ccccri Fortalíctà fidei ícripfitín Hifpanía, ubí mores & confuetudínem Sarracenorum ígnorare non potuít.Suntautem hzcuerba ín líbro quarto, cofideratione tertía,de fatui- , tatibus& fabulofislegis Machometi: Líteratí & m agní fapíctes ínter Saracenos »»«. /monadhibentfidem,fed fictíonem doctrínz aduertunt ín predício libro. Cuíus funtduo figna, Prímum,quódrenuunt dif; putare cum alijs fapíentíbus publíce, Secundá, quód nolunt adducí Alcoranü ín publícit : & dolent uehemeti ísitme, cum ab alijs legítur:& nullo modo uellent, quodin línguasalías & líterastranf ferretur. FExc ille, Quapropter qui edítioní Alcoraní ob treciant, & nosqui | operam eaín re nauauímus, traducunt, & falfis criminibus apud uíros bonos ^'*. rmítunturínuí(os reddere, níhil adhuc amplíus uel (tudij uel operze contulerunt | in Ecdefia c ΚῚ 5 ΤΊ, quám ípfimet feciatores Mach umetís, Apud quosfor-

! taísís íníregratíam uoluntifto beneficio. Sed operzprecíum uidetur huc apponere alíquas maiorum fententías & fa. Cia, ut planíus cerni pofsít, Alcoranum non ulla temeritate,aut propofito leden Ecclefiam hoctempore uulgarí:fed praemeditata ratíone, & exem plo preftan tilsimorum homínum ín Ecclefia, Príus tamen confi; tuendum eft, quo genere . docirínarum Alcoran contíneatur. Romana ecclefía per líbros pontíficij íurís, X in lítanía Parafceues,feparatab hzeretícís Saracenos, ficut & ludaos,& paga nos. Epíphaníus autem ín opere De hzrefibus,Iudzorum fectas, pharífzos, faduceos , herodianos , & reliquos: ítem fecas gentilis phílofophize , utpote Stoícos,academícos, epicurzos, δ cxteros uno genere haretícorum complectí turtanquam partes. Quaratíone Alcoranumi nter docirínas haeretícas reciif [ime conftituemus: prefertím cum eíus peruer(a dogmata reperíant ab ali

ipfum hereticis íactata effe, Ex definitione quogs Auguftini, Machum

jsante echaere- Íiarcha

TH. BIBLIANDRI APOLOGIA, fiatcha iudicari debet,eiusqg doctrína harretíca , Eft aut& Aureli; Augtiftínide: finítío —T libro de Vtiliítate crededí,que ponif ín Decreto caufa xxíítj. quzeftione íij. Hxeretícus eft,quíalícuíus temporalís commodií,S/maxíme πον Gee n 7 gloría,príncipatusq fui gratia, fal(às ac nouas opíníonesuel gíeniít , ucl fequi Avg eeu tur. Cua omnía ín Machumete íta funt nota,utíndicio no egeant, Quare iam - (5 €x exempla maíorum perftríngam. Ireneusepífcopus Lugduneníís, martyr C HR 1 $ T !, uícínus apoftolorü , temporibus,omníum hzrefum ab afcenfione-Domíní ufq ad fua tempora tra- ditiones díligenti(sime cofcriptas pofterítatí Chríftíanze tradídit. Jdemca ín prae fatíone prími libri eíus operísíftam ratione reddít:lgítur neforte& cum nofiro. - delícto abrípíantur quída quafi oues àlupís;ígnorantes eos propter exteríuso^ uilis pellís fuperíndumentum,à quibus cauere denuncíauit nobis Dominus, fi mília quidem nobísloquentes,di(Itmílía uero fentíetes:neceffartum duxi, cum legerím commentaríos ipforum(quemadmodum ipfi dicunt) Valétíni dífcípu lorum;quibufdá autem ipforum &congreflus, X apprebendens fententia ipfo rum,mahifeftare tibi dilectífTime portentuofiíTima & altífsíma myltería eortt, «qua non omnes capíunt,quía omnes cerebrum habent:ut &tu cognofcens ea, omníbus ijs quí tecum funt , manífefla facias , & pracipías eís;obferuare fe à profundo ínfenfationís,SCeíus quz eft ín Deum blafphematíonís. Poft aliquotannos ínfecutus Tertullianus , líbro cuítítulus eft Aduerfusom - neshzrefes,ímíratus Ireneum,omnes hxrefes explícat,à C HR 1S T 1 pradíca- tione ufczad (ua tempora. Docetetíarh,hzrefes non capere quendpnili admire tur eas, Valere autem apud eos multum,qui ín fidenon ualent, Díonyfius Alexandríz epifcopus, & Eufebtj teftímonío nobilifsimus pa- «τ ἰη feptimolíb . Ecclefiaftícz hiftoríz inquit : Ego tractatus heretícorülego,

. & traditiones eorít perfcrutor , etíamítuídearad horam uerbís eorü polluí . Sed multum míhí confert hoc ipfum,quod ex ípfort uerbís arguere cos poffum. de ní; alíquís ex fratribus X compresbyteris prohiberet mene haeretíca leciío ne tandj ceení alícuíus foetore polluerer:uifio míhi quaedà à Deooftédítur,quae me cófirmaret,X fermo ad me factus eft,heec míhí euidenter proloquens: Lege omnía quaecunq; ín manus tuas uenerínt,quía probare fingula quz; diífcer nere potes:quandoquídem ex ínítío tíbi haec caufa fuit crededí. Amplexus fum

- uifionem,quía & apoftolícze fententíze cocordabat, dicenti: Omnía legíte;qua - bona funttenete.

. Porro Epiphaníus, epifcopus ín Cypro ínfula , doctrínze celeberrima uir, adductus multorum píorum precibusopus non exíguum edídít, quohzrefes octogínta memorat,non raro duas aut plures contungens haerefes , Alíter nu^ merus maíor profluxiílet. ^i.

. NambPhilaftríus epifcopus Bríxienfis, c L v 1herefum dogmata & propha na inftítuta expofuit.

Poft quos díuus Auguftínus epifcopus Hípponefis,& doctor Ecclefiae ín

ter catholícos & orthodoxos facile prínceps,& príorit dilígetíam laudibus pro-

fequitur, X ipfe libri quo haerefes Ixxxvíij complexus eft,edidít. Cuíus fanaif-

fimi patris uerba de utilítate quà afferunt harefes,licet díabolus ad nocendü Ec

de(iz concítet , hucapponenda uidénturex cap . víi] . librí De uera relígíone,

. funtením dígnifsíma,que tum ín Machumetíca , tum ín alijs harefibus ínfpi-

cíantur. Quonía, inquit uerifsimü ἀξ eft, Oportet multas herefes efle,ut pro

bati manifefti fiant ínter uos:utamur etíá ifto díuínae prouídétize beneficio. Ex

his ením liomínibus heretíci fiunt;quí etíafi effentín SIE Apen e Mon Lf

(mum τ 4:

PRO EDITIONE ALCORANI

rent. Cumautt forís funt,plurímü profunt;non ueri docendo;quod nefciunt; fedad uerü quarendü carnales, ad uerü aperíendum fpírítuales catholícos ex - Círido,Sunt ením ínnumerabilesin Ecclefia fancia Deo probati uirí:fed mani fefti no funtínter nos,quamdíu imperitia noftre tenebris delectati dormirema luímus,quam lucem uerítatís íntuerí, C)uapropter multí,ut diem Dei uídeant, & gaudeant, per haretícosexcítantur. V tamur igitur etíam hzretícísnon uteo rum approbemus errores, fed ut catholicam difciplínam aduerfus eorum íníidí asaílerentes , uígilantíores & cautíores fimus : etíamíi eos ad falutem reuocare non poffumus. , Omítto morem Ecdefiz ἐπ! του cenfura,qua quum ín apocryphís pau ca improbaret,uelut ín euangelio INazareortt , in euangelio INícodemí , & alijs Ícríptísquae multa olím círcüterebantur,hactenus damnauit & reíecít,utin Ec defiaepublíco ccetu non recítarentur,ut canoníci & ecdefiaftici libri : permitte ( retautem píjs & ftudíofis homíníbus,ut príuatím legerent cit íudício:& fi quid -reperírent quod faceretad aedificationem Eccleíize, id lícebat etíà ín ecclefia pro -ferrí;loco idoneo & tempore. Pratereo; quód Híeronymus etía fcripfit dehae- refibus, Augufítíno tefte:quod&p ín comentarijs fcrípturz fanctae paffim ínge- rít hzeretícorü dogmata, fi quam fcriptura ínterpretando corruperunt, aut ex alí quo teftímonío couínci δύ redargui poffunt. Pretereo alía multa,ftudío breuíta tís. Veterum ítaggpulcherríma exempla & magna fecutus Dominus Petrusab bas Cluníacenfis,curauit magnís impenfis,ut Alcoran a Latínís legí poffet; no per hocincommodaturus Ecclefie, fed re utiliffimar effecturus. Cuí uíro quan τ tribuerít diuus Bernhardus,quií arctíflimo uínculo fancte amícitíae coplexus "eft eum,tumalíz ípfius epiftolz teftantur, tum cclxxvij ad Eugenium papam, paucis uerbís íngentem copíam uírtutum & rerum bonarum eítríbués.Hono- ? rateuirum,ínquít,utuere honorabilemembrü ín Chrifti corpore. uas eft ín ho ? norem,nifallor,plenum gratíae &uerítatís,refertum pluríbus bonís:& relíqua. ? Quíuir píus & erudítus, fiuídiflet noftra tempora,magnam haud dubie par- tem opum ccenobi] fui impendííIet,ut non modo fingulz bibliothecae collegío rum, fed etíam finguli magiftri ecclefiarum haberent Turcícz legís codícem: quo melíus poffent homínes Chríftíanos aduerfus perículum impendens díui, no uerbo muníre.

Sed non ínutile fuerit etiam paucís indícare,quíd Romani pontifices & con cilia de hocnegotío decreuerínt.In concilio quídem Carthaginenfi decretá eft, ut epíícopus gentilium poétarum libros non legat: hzereticorum autem perle

, Wn Báfilienficó gat, pronecefsitateauttempore.ld díftínctione xxxvíj ponítur ín decreto. Cae- alio renovat terum ín concilio Víennefi,quod Clemens quíntus celebrauít Anno falutís no eft boc. decre- ftrze à C C C X1. de Arabicislibrís, inter quos Alcoran prímatum obtínet , ad tum, huncmodum fanxit,ut eft ín Clementínis, De magíflrís,& ne aliquid exícatur

, prolícentía docendi:Inter follicíitudínes noftrís humerís íncumbentes perpeti

Tpro lucri, cua reuoluímus;ut ertates ín uíam uerítatis índucere ipfosgpt luciferare Deo "?* fua nobís cooperante gratia ualeamus, Hoc eft;quod prole&ó defideranter exquirímus:ad íd noftre mentísfeduló deftínamus affectum: ac círca íllud dili-

genti ftudío,uel ftudiofa diligétía uigilamus.Non ambigímus autem , quín ad huiufmodi noftrü defideríum affequendü díuinorü eloquíorü fítexpofitío con

. gruajipfortüc fidelis praedícatío admodü opportuna.Sed nec ígnoramus,quín

S haec promi nofcant inaníter, uacuag redíre,(i auríbus línguáloquétís igno

rantiü proferant,Ideog illius cuíus uíce ín terrís lícet ímmerití gerímus , ímitan tesexempliü,g ituros pet uniuerfum müdüad euaeelizandü a poftolos,ín omní

linguarum

TH. BIBLIANDRI APOLOGIA.

linguarum genere fore uoluíteruditos: V írís catholicis notícíam línguarumlTia, bentibus,quíbus utuntur ínfideles precípue;abundare (anctam affectamus Ec- «lefiam:qui ínfídeles ípfos fcíant & ualeant factis ínftitutis ínftruere , Chriftíco» j larumq collegío per doctrína Chriftíanze fideíac fufceptionem facri baptí(ma- tis aggregare. t igitur perítíalínguarum huíu(modí pofsit habilíter per ínftru-

€tíonís effícacíam obtíneri,hoc facro approbante concílío, fcholas ín fubfcripta rum línguarum generíbus,ubícung; Romanam cutíam refidere contínget,nec mon ín Pariííenfi, Sc Oxoníenfi, Bononíenft,& Salamatino ftudiis prouídímus ^^ pm : flatuentes , Vtín quolibetlocorü ípforum teneantur utrí catholici,

(fufficíentem habentes Hebraícae, Arabíce,& Chaldaezlinguarit notítíam:duo .

uidelicet,untufcuíufca língua períti, quí fcholas regat ínibí, X líbros deíínguis b ipfis ín Latínum fideliter transferentes, alíos línguas ípfas follícíte doceant, ea- rum perítíam ftudíofa ín illos ínftructione transfundant: ut ínftructí &Cedo- futffícienter ín línguís huiufmodí, fructum fperatü pofsint Deo authore pro- - ducere, fídem propagaturí falubríter ín ípfos populos infideles. Hactenus funt uerba Dectetí. Quos autemlíbros Arabum, Synodus íufsit transferri ía Latt namlínguam-znon certe medícorum autaftrologorum magis,quam eos quí relí gionemattingunt. Ad quemauté ufum transterri iufsít ΄ ut ín caucrnas abftrue dantur,autcum tíneís & blattis luctenturz INímírum ut publící ufus fiant, & le- gantur, & eorum perdifcantur opíníones,quí ad Chriíítíanam relígíonem addu cendí funt. Vndeautem línguam. Arabícam magiftri docere poffent, quam ex líbrís Arabícís 7 INullus autemlíber commodior eft rudíbus tyroníbus, quam Alcoran, propter lectionem; quum uocales alíosdqp apíces líterís appofítosha- beat, qui alijs líbrís defunt, & propter obferuatíonem grammatices. C)uemad- modum ín Hebraíca língua nullus eftaptíor liber dífcétibus, quam Bibliorum: ' quum ín alijs ποῖα uocalíum & profodie non adfcríbantur. Valisima tamen dífceütibus Arabícam línguá fuerit; Latínam ínterpretationem adhibere Ara. bíco líbro;etíamfi praeceptor doctus & fídelís obtíngat. Cyuam utilitatem expe ríuntur ftudíofi etíam ín Crraeca língua. Proíndeauthorítas doctífsímorü & fanctífsimorü patrü de quibus antea me- ' míni;íureprzponderatlegí Theodofij íuníorís,& V alentíníani, quae prohíbet Neftorij líbros,qué fynodus Ephefina damnauit,fcriptos habere;uellegere;aut defcribereriubetq diligenti ftudio requiri, & publice comburí. Praefertím fi quís ínfpícíat mores príncipum magnorum, quí pleruncy de líterís X doctrínis íudi- care non poffunt,uel per ímperitíam,uel per occupationes bellícas: & permíttüt - eamadmíníftratíonem fzepehomínibus neq; píjs,neg; doctís, necp prudetibus. , ' Certeífti príncipes ealege maiorem píctatís & íuftícize laudem adepti funt, quám fi Maximilianus Auguftae memoríz przebuíflet fe hominibus quíbufda ámprobis círesmueníendum, quí poftulabant libros ludaeorum 'Fhalmudicos eripi & extínguí. INon ením hacufa Iudzí euafiflenc Chriftiani, neque ΟΠ τί» , ftianí meliores. Quíbus fe Πτεπιξορροῖπι díuus Reuchlínus,nec permífit Cae far Auguftus uírum optímum per uím opprímt: utercp immortalem gloríam ex eo negocío apud pofteros cófecutus, Et quíd flammiís effecerínt Theodotius δ Valentínianus,aut alij eorum nomíne talía fancientes,tempora vri índi- - eant. INam doctrína Neftoríj lammís deleta eft, & Neftoríani fobolem pro- duxerunt;ut poft annos prope cc. Sergíus INeftoríanus Machumetem fua hz “τς effinxerít aliqua ex parte. Verbo ením Deí,& fpiritu oris Chrifii monftra haretícorum domantur: Chríftíani píe fanctedp utuant, X doceant íuxta uer»

3 bum Domini: fip fagacíter praua dogmata corum quos ín ν᾽ Enn mo» untur,

e —— A a ὁ.-..ὸ.... D ἧ,.......... 2

ri PRO EDITIONE AÁLCORANI

-iuntur,perueftigent,X pruderití moderatíone accommodent medi cinam,. τς, Pofiremo, Víri doctífsími & relígíofifsími,quod nam píaculum eftzquod fce Tus? quod peccatum: qua culpa, delictum error eum librum denuo per typo» graphíam publicare, quí olím perchirographiam uulgatus eft,noab ímpftjs ho» | | bus ecdefiz, fed uenerandís praefidibus : non à temerarijs homínibus, fed ín ΜῈ rímís círcumfpectís:non a ftolídís ardelíoniíbus, fed à grauiísimis & prudenti E | us ufrís, quíeccleftam fuuare, non labefactare uolueruntz F rímum quidem | »- furís publíci Alcoranüfecit,D. Petrus abbas Cluníacéfis.nam libri ex proprijs E . fcríngs proferre, alijsqp deícribendum exhibere, aclíbrarts permittere, utín bi, | bliothecas publícas & príuatas trà(migret, [i ante artem typographícam fuit edere atcp publícare, nefcío nem [it apud ueteres ; libros ín uulgare. Deínde Joannes Segobíenfis, quí poftea cardínalís creatus eft, ín concilio Coftantien( Alcoranumà fe ínterpretatum,& notís adornatum, ín ufum publicum edídít.-. Praeterea nullü eft dogma ínfigníter ímpíi & peruerfum ín Alcorano,quod n9 extet in líbrís eorum,quos antea indícauí,Irenet, lertullíaní 1 fcri ptorü ecclefia, | (tíce hyftoríe,Epiphangj,Philaftrj, Auguftiní:quorü librí zepíus foetant prope | uam cunículí:& typographi quzftum índe exigui tolerant, & rem ftudio» isbonzelíteraturae in prímís gratam faciunt. Quadam etíam abfurdíora ín ue» ' terum harefuim defcríptioníbus reperiuntur, quàm Alcoran protulerit. Qua. dam Machumetiís opíníones conflata funt ex fcrípturís fancüis maligne ínter: pretatis. Voluít ením uerfutífsímus pfeudopropheta fuam doctrínam cofonam «eo iderifcriptiscanonícis ueterís & noui teftamentí: quam alíás fupplementà Iu- " A 3 daíditeflamenti & Euangelíj appellat;alíás confirmatione. Quadam ex apocry .phísTudzeorum & Chríftíanorü accepta funt. Tantum feductor Ípirítus anti» n quas fuas nzenías ín Macbumetís doctrína palliolo nouo ueftíre conatus eft, ne | agnofcerentur,fingens nuper haec coelítus ad prophetam IMachumetem delata | | cilc. INeg; uoluít ullus haerefiarcha dífcipulus uíderi alteríus, quum eandetn do. | ceret impíetatem:fed colorealíquo fuum dogma fucarunt fceleftí deceptores;ut

pro nouo uenditare poffent.

Verum hacaliquot exemplis demonftranda uídentur,ut nemo non íntelli. gere pofsit , uítilitigatores íflos falfó nos crimínati, quafi nouís uenenísecclefià inficere uelímus edíto Alcorano. INon femel ín Alcorano fcri ptum eft, Heman quendam cum Pharaone Moyíi precípue obftítiffe.Is nímíri cft lamnes, exeó apocrypho productus,ex quo etapoftolus magorum nomína lamnis & Mam.

. brísaccepit. Abrahamquog libros (cripfilleaít: quod ín Girzecorti canone quo^ dam etíam legítur. Exemplum qe peruertendí fcrípturas unum hícpofuiffe fatfuerítquum ín marginibus Alcoraní ez deprauationes annotatz fint. Nam

uum ín gue referatur, quod capto Lot Abraham quatuor reges perfecutus

| , lit: íd ufolenter terquet Machumet ín eam fententíam,quód fidem fuam oladío propagare uoluerít,

amuinum biíbercante IMachumetem prohibuit Seueríana zerefis, itemás

Maníchaíca. .Gladíoperfequi adueríos fuz relí oní,ab Arríanís didícit:utta

᾿ ceam Aríftobulum Iudaeorum pontificem, & Heraci imperatorem , quí etíà

d -«-.--..

Z—

—À— «m

^ ARR

"

PNE *

«5*5 ufolentía pertrahere homínes ín religíonem fuam conati funt. Sacramenta di. 277 Tuinitus ínftítuta pro níhilo ducere, comune habet cum Meffalíanis, de quíbus (7. Epiphanius multa fcribít: & Pepuzíanis, & Maníchaís. Plures uxores ducere, patrü exemplo nití uidetur.Idem fecerunt INazarei haeretící, quí & cíircumcífio:

nem & legis obferuatíonem defenderunt, ficut Mach umet. Quod fi uerü eft, ut

. Machumet permífcrít luxuríatíonem contra natura, quod Saraceni prorfus ne -

"TH ia ; gant,

TH. BIBLIAÁNDRI APOLOGIA.

' gant, plurimis ín locis Alcoran eam foedítatem uehementifsim?e deteftatur:id tamen εἰ commune eflet cum Ophítís feu Caíanís,quí Caín, Efau, Core, Iuda, Sodomítas colebant, fuos& cognatos confitebantur. Anímas unà cum corpo» ribus ínteríre, Alcoran obícuríus tradít,ín libello autem de doctrina Machume- tis,expreffius dícítur, & ín nouífsíimo tempore per tubà archangeli excítandas

. efie, Hocipfum Arabíanorü herefis profeffa eft, tem poribus Origenis. Etan. . €ea Cerdon refurrectíonem animarum adfiruxit,corporum refurrectíonem ne ».gauit. Quod de purgatíoneanimarum,& liberatione etíam malorü liomínum, & diaboli docet;ídípfum & Origeníaní docuerunt. lantüg intereft, quód Ma chumet íllam uírtutem Alcorano fuo uendícat, per quem redímendií fint, fi uel nouifsímo díe fidem εἰ adhíbeant. Paradífum uoluptatíbus corporís afHluente, : poft Cerínthum & Papíam Hierapolítanü,quí Chilíaftarum hereftm codídiíle ems CER DR fabulatur. Chriftum non effe mortuum, fed fruftratís Iudzis ad coelos euectümentítur cum Cerdone, & Marco, qui putatíue paffum diícít: & Maníchzís.cum Saturníno quog, & Bafilide, quí Symonem Cyrenaícum proípfo crucifixum efTe cómentí funt, Formam corporis humani Deo tribuit, cum Andíanís,qui & Anthropomorphiítz. Trínítate negat,cum Noetíanís,& : Babellíanís,quí & Patrípafsíani: afferentíbus eundem patrem filium, & πε fanctum.F5zrefis etíam quze Cata Aefchínem dícítur, Chriftum eundem dicit cum patre. Praxeas quoq; Hermogenes,deum fe fibi filium conftitui(le dog. matizabant. Multo autem ínfaníus hzrefís quaedam ínnomínata, tríformcm ' deum fingít,ut quzdam pars fit pater, quaedam filíus, quaedam fpírítufTanctus.. Caeterum plurímze fectae à temporíbus feruatorís την δα Machumetem ne- runti ESVM CHRISTVMellefilíi Deí.C)yuarumalíquas enumerare cot. tui, ut euidentíus cernatur, Satana hoftem Deí & generís humani ímprobi(si sea mum,nullí dogmatí zque ínfeftà cfIe,atcy íincarnatíoni filij Deí:ín qua uera dei noticía contínetur & remífsío peccatorum, uita deníg aeterna . Símulá uerfü. " tiadiabolí agnofcat,quí fubínde nouo ínuolucro ueteres & letíferas opiniones tegere conatur. Adhzcíudicíi Dei fpectetur aduerfum eos quí Dei uerbo ín. carnatoímpíe contradixerunt. Quorum harefes quzedà &fi longiore tempore

. durauerunt,omnes tamen extíncize funt, fenferunt quod Domínus hoflíbus

fuís comínatus eft Lucz xx.cap. Omnis quí cecíderit fupra illum lapídem,con.

quaffabitur:fupra quem autem ceciderít, cómínuet illum. Neg diffidendum

eft, quín íí domi prímum res noftra ad díuíníi uerbí regulam componerentur,

deinde uírí Mex, ftíci, X magiftratus Chriftíani, populusq totus fídelíü iun.

gerent íftudía δ operas ad Machumetícam ímpíetatem expugnanda armís fpíri

tualíbus,breuí Machumct uilefceret,eíustp doctrína ín contemptüt abíret, Chri

fli regnum